Adatkezelési nyilatkozat

Antos Tasi Géza e.v. adatvédelmi szabályzata (1-11 pont)

Ezen adatvédelmi szabályzat "az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)" előírása alapján készült.

Antos Tasi Géza  e.v. (Adószám:68280226-1-42; Székhely: 1083. Budapest, Szigony u. 15.;
Weblap: csiszicsusziautokozmetika.hu; Kapcsolattartás: Tel.: 06305868256; 
Facebook: www.facebook.com/csiszicsuszi.autokozmetika; e-mail:csiszicsuszi.autokozmetika@gmail.com) kiemelt fontosságúnak tartja a személyes adatok védelmét is és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megfelelő kezeléséről, tárolásáról és tájékoztatásról is.

1.  A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Számviteli bizonylat kiállításakor nevet, lakcímet és bizonyos esetben adószámot kérek el (cégeknél számla végett), ami a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ezt 8 évig tárolom a székhelyemen, elzárt helyen. Továbbítás NAV felé illetve a könyvelő felé történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Időpont egyeztetésekor nevet és telefonszámot kérek el, melyet a kézi határidőnaplómban tárolok. Ezen adatokat évente vagy kérésre azonnal törlöm. Adatokat nem továbbítok. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Ha az érintett elektronikus - vagy postai úton keres meg a személyes adatai kezelése vagy jogorvoslati teendők miatt, akkor a válaszaimat ezen utak segítségével továbbítom felé.

Facebookon vagy telefonon tudomásomra jutott adatokat a kapcsolat fennállásáig őrzöm meg vagy kérésre azonnal törlöm. Ezen weboldalakon is csak nevet, telefonszámot kérek el és időpontot egyeztetek. Adattovábbítás nem történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert az érintett már önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül - hozzájárul a szolgáltatáshoz.

3. Marketing témájú leveleket nem küldök..

4. Az érintett tájékoztatása a személyes adatai védelméről többféle módon történik. Telefonos bejelentkezéskor is közlöm felé, hogyan kezelem az adatait, ill. az adatvédelmi tájékoztatómat elolvashatja a weboldalamon és a vállalkozásom székhelyén is, ahol a szolgáltatás igénybevétele is történik.

5. Adatvédelmi incidens esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül - a megadott elérhetőségen keresztül - az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is.

Az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, azt bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal.

-Adatkezelési incidens nyilvántartás: incidens leírása, Érintettek csoportja és száma, érintett adatok kategóriái és száma, valószínűsíthető következmények ismertetése, az adatvédelmi incidensből eredő következmények leírása, tervezett intézkedések, hatósági és érintetti értesítések, változtatásokat a további incidens megelőzésre érdekében, pontos dátum, aláírás

6. Adatvédelmi kéréseket - hozzáférés, kiigazítás, törlés, korlátozás, az adatok direkt marketing célra való felhasználásnak megtiltása, harmadik személynek való adatok átadásának megtiltása, másolat adás, tiltakozás az adatkezelés ellen - a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül teljesítem.

7. A felügyeleti hatósággal - annak megkeresése alapján - együttműködöm.

8. Külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

9. Külföldi adattovábbítás nem történik.

10. Jogorvoslati tájékoztatás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt az érintettet kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.